Triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi toàn quốc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL về việc tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

Ảnh minh họa: Internet

Việc triển khai nhằm đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp hoàn thiện và triển khai áp dụng chính thức “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi cả nước; góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng với 4 tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm: tiêu chí ứng xử vợ chồng; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em.
Các tiêu chí này nhằm mục đích: Góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.
Cụ thể, Bộ tiêu chí sẽ được triển khai thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc. Nội dung thực hiện bao gồm: Xây dựng công văn gửi các cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí; Xây dựng, nhân bản tài liệu mẫu chuẩn bị cho thí điểm Bộ tiêu chí; Tập huấn, tuyên truyền về Bộ tiêu chí; Lựa chọn địa bàn thí điểm; Kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động thí điểm.

Huyền Trang (T/h)