Tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

(Mask) – Sáng 01/11/2015, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô…

 Đại hội với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. 495 đại biểu đại diện cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội.

Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố (2010-2015); quyết định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Thành ủy khóa XV, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Đại hội XVI có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 01/11/2015, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp được nhiều ý kiến xây dựng các Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Trong phiên khai mạc, đại hội cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: HNP.


Cũng trong sáng 01/11/2015, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí trung tâm đầu não của Thủ đô Hà Nội về các mặt chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế… Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Thành phố phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, phức tạp phát sinh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư đánh giá nền kinh tế Thủ đô đang trên đà tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá cao, tuy vậy vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có nhiều tiến bộ nhưng một số mặt chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn. Trong lĩnh vực phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nhiều tiến bộ; nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục – đào tạo, thể thao thành tích cao tiếp tục dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, vấn đề phát triển văn hóa – xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, tiềm năng, vị thế của Thủ đô. Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả mong muốn. Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; quan hệ đối ngoại được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Hà Nội là một trong những Đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác cán bộ, bao gồm cả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có chuyển biến.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy và các tổ chức đảng các cấp được giữ vững và ngày càng được phát huy. Mặc dù vậy, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 3 của Bộ Chính trị của một số cấp ủy còn hạn chế. Những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong Đảng, trong xã hội, nhất là về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí đại biểu cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân những thành tựu, tiến bộ và những yếu kém, khuyết điểm, những kinh nghiệm thực tiễn của nhiệm kỳ qua để có cơ sở đề ra các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới.

Đồng chí Tổng Bí thư lưu ý một số vấn đề sau:

Một là, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vai trò, vị thế của Thủ đô, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn, Đảng bộ Thủ đô cần nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực công tác trọng tâm; xây dựng, phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, trái tim của đất nước, là động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Hà Nội phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế, trọng tâm là tiếp tục thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo, gắn với phát triển và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ; xây dựng hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Chú trọng phát triển các dịch vụ trình độ, chất lượng cao; các ngành,sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với các vùng chuyên canh và xây dựng nông thôn mới; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Ba là, Thủ đô Hà Nội đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa rất nhanh, tạo ra nhiều áp lựcvề hạ tầng kinh tế – xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin – truyền thông. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu,v.v…

Bốn là, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn TP; xây dựng thế trận lòng dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại các hoạt động chống phá của các thế lực xấu, thù địch, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động có các phương án phòng ngừa và kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ.

Năm là, Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường mở cửa hội nhập, chúng ta càng phải đặc biệt chú trọng vấn đề này. Đây là bản chất của chế độ ta, là bản sắc của người Hà Nội. Bên cạnh việc giữ gìn phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, cả vật thể và phi vật thể, sáng tác, sáng tạo các giá trị văn hoá mới, Hà Nội phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Sáu là, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị thực sự gương mẫu, trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bảy là, Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ, đứng chân của nhiều cơ quan Trung ương, nhiều cơ quan đại diện nước ngoài, xây dựng và phát triển Thủ đô là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của Trung ương và cả nước.

Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị Thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Trung ương. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng Thủ đô Hà Nội, quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn với thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, quy hoạch, các nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô…

Đồng chí Tổng Bí thư mong rằng, với lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Bạn bè quốc tế.

T.N