Thạch Thất (Hà Nội) triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nhằm xây dựng, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, ngày 29/4, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thạch Thất phấn đấu đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện huyện, mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm.

Theo đó, huyện đề ra một số mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Nâng cấp, đầu tư hệ thống thư viện huyện, thư viện của các cơ sở giáo dục; các tủ sách tại cơ sở; tăng cường các hình thức tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, đặc biệt là nâng cao hiệu quả văn hóa đọc; phấn đấu đạt 80% học sinh tại các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống thư viện công cộng thường xuyên.

Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, nâng cao văn hóa đọc tại các thư viện công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhằm nâng cao dân trí, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân, truy cập và sử dụng thông tin tại hệ thống thư viện Thành phố; Khuyến khích phát triển thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học.

Phấn đấu 30% – 40% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc; 70% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí.

Phấn đấu đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện huyện; mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó, 100% trường ở cấp Tiểu học, 90% trường ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định. Hằng năm, tổ chức các hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc, các hoạt động về sách… nhằm tăng cường hoạt động giới thiệu sách, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách.

Mục tiêu hướng đến năm 2030: Người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì, củng cố và nâng cao. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân (bao gồm cả xuất bản phẩm điện tử).

Để hoàn thành các mục tiêu trên, cùng với việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trên địa bàn, huyện Thạch Thất sẽ tập trung đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, phát triển thư viện điện tử, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thư viện; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc cho người dân; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động văn hóa đọc; mở rộng giao lưu trao đổi trong lĩnh vực thư viện và xuất bản, kết nối các hình thức văn hóa đọc với việc xúc tiến quảng bá các hình ảnh về huyện Thạch Thất.

Hương Chi