Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; phát huy các công trình văn hóa hiện đại, có ý nghĩa biểu tượng quốc gia, ý nghĩa chính trị, lịch sử, truyền thống đặc sắc hướng tới mục tiêu chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 gồm 3 dự án thành phần: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá và Phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đã và sẽ được UNESCO ghi danh trong giai đoạn 2016-2020

Chương trình phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể cho 20 di tích quốc gia đặc biệt, một số di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; hỗ trợ xuống cấp khoảng 400 di tích cấp quốc gia. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đã và sẽ được UNESCO ghi danh trong giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đại diện của nhân loại và cần bảo vệ khẩn cấp; thực hiện các cam kết trong các hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới; hỗ trợ phục dựng, bảo tồn lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa; bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người.

Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá hỗ trợ trang thiết bị một số trung tâm văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, vùng bãi ngang; hỗ trợ đầu tư khôi phục một số nghề, làng nghề truyền thống; hỗ trợ trang thiết bị tại một số điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; hỗ trợ kho sách luân chuyển của thư viện tỉnh. Cụ thể hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho 15 trung tâm văn hóa cấp tỉnh, 30 trung tâm văn hóa cấp huyện; hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng và các đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội biên phòng để xóa các điểm trắng văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo; hỗ trợ khôi phục, bảo tồn các làng nghề truyền thống; hỗ trợ trang thiết bị 20 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; cung cấp ấn phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đội thông tin lưu động cấp huyện khó khăn, các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá hỗ trợ xóa các điểm trắng văn hóa tại vùng biên giới, ven biển, hải đảo

Dự án Phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp trang thiết bị hoạt động cho các rạp biểu diễn nghệ thuật tại địa phương; hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho trung tâm biểu diễn nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật. Cụ thể hỗ trợ đầu tư xây dựng 3 công trình văn hóa tại địa phương theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 – 2020; hỗ trợ nâng cấp 20 rạp truyền thống tại địa phương, 60 lượt trang thiết bị hoạt động cho các đoàn nghệ thuật truyền thống; đào tạo và đào tạo lại cán bộ, diễn viên theo từng loại hình nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ nhân, diễn viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng lại diễn viên chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật; xây dựng các chương trình nghệ thuật có giá trị cao theo từng loại hình để chuyển giao cho các đơn vị nghệ thuật tổ chức dàn dựng biểu diễn phục vụ công chúng.

Vy Vy

Ảnh: Internet