Những nội dung trọng điểm của công tác gia đình năm 2015

(Mask) – Tổ chức các hoạt động cho “Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3”, “Ngày gia đình Việt Nam 28/6”, và thực hiện tốt các chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình… là những nội dung trọng điểm của công tác gia đình năm 2015 do Bộ VHTTDL triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa


Theo quyết định của Bộ VHTTDL thì công tác gia đình năm 2015 gồm các nội dung trọng điểm sau đây: Tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế hạnh phúc (ngày 20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28/6);  Xây dựng Thông tư hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình. Hoạt động bình đẳng giới; Xây dựng và thực hiện đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020: Tập huấn công tác gia đình, Hội thảo xây dựng văn bản về tài chính nhân lực thực hiện Đề án, Xây dựng chương trình khung đào tạo cán bộ gia đình các cấp;  Xây dựng triển khai đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam và các văn bản, đề án, chương trình về công tác gia đình giai đoạn 2011-2015; 

Ảnh minh họa


Xây dựng Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020: Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định lấy tháng 11 hằng năm làm Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành, Tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình,  In sách Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay; In sách Hỏi đáp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình; Tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ VHTTDL giai đoạn 2008-2015; Triển khai Đề án xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình, Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020,  Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành về công tác gia đình; Kiểm tra giám sát địa phương về công tác gia đình.

Ảnh minh họa


Tổ chức biên soạn và phát hành Sách xanh về gia đình; Tổ chức các hoạt động về dịch vụ công trong gia đình; Thực hiện Dự án ứng phó quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Thực hiện Đề tài NCKH “Xây dựng mô hình truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng”; “Công tác quản lý về gia đình hiện nay”.
Khánh Trung (tổng hợp)
Ảnh: Internet