Ngành VH&TT Hà Nội quán triệt Nghị quyết ĐH XII của Đảng

(Mask) – Chiều 1/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cho cán bộ, công nhân viên của Sở.

Dưới đây là nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam mà đồng chí Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội đã khái quát lại trong Hội nghị.

Đ/c Tô Văn Động – GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015)
Trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật một cách toàn diện, Đại hội XII của Đảng nhận định: “nhìn tổng quát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng”. Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng. Quan điểm và thể chế về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục được bổ sung, hoàn thiệt, hiệu lực và hiệu quả được nâng lên. Những thành quả quan trọng nêu trên tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế, yếu kém biểu hiện trên một số mặt như: Một số chỉ tiêu về kinh tế – xã hội chưa đạt được theo kế hoạch đề ra, nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn. Cơ cấu nguồn nhân lực mất cân đối, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Hội nhập quốc tế có mặt chưa chủ động, hiệu quả chưa cao…

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi một số tiêu cực, suy thoái trong Đảng, giải quyết kịp thời một số vấn đề bức xúc trong xã hội, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng”.
Những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ chiến; Trên một số vấn đề chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình, xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm, như tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng chạy chức, chạy tội, tham nhũng, lợi ích nhóm,…; Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu; tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm hoặc ngại va chạm trong đánh giá cán bộ vẫn còn khá phổ biến.
Dự báo tình hình, tư tưởng chỉ đạo và động lực phát triển những năm tới
Dự báo tình hình thời gian tới với nhận định chung là diễn biến rất phức tạp và dịch chuyển nhanh chóng. Cục diện thế giới đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn. Mỹ yếu đi tương đối, dẫn tới xuất hiện những cực mới với sự trỗi dậy của một số nước lớn. Xuất hiện ngày càng lớn các xu thế “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”, “chủ nghĩa cường quyền áp đặt”. Xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ…
Những vấn đề gay gắt: an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu… Kinh tế TG phục hồi chậm, biến động khó lường. Biến động giá cả, bất ổn tài chính, tiền tệ, nợ công… Châu Á – TBD, trong đó có khu vực ĐNA cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, nhiều nhân tố bất ổn. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển bảo trong khu vực và trên biển Đông gay gắt, phức tạp. ASEAN phức tạp trong ngoài. Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, nợ công, nợ xấu, NSLĐ, sức cạnh tranh kinh tế thấp. Bốn nguy cơ tiếp tục tồn tại nghiêm trọng.
Tư tưởng chỉ đạo trong thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đại hội xác định phải kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, nhất là 5 năm gần đây, tiếp tục thực hiện có kết quả các phương hướng, nhiệm vụ đúng đắn đã được đề ra trong các nghị quyết của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, có bước đi phù hợp trên các lĩnh vực.
Nhân tố tạo thành động lực phát triển, nhận thức đúng và xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực tổng hợp để đổi mới và hội nhập: Kết hợp hài hòa các lợi ích; phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nhân tố con người; vai trò của khoa học – công nghệ;…

Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới (2015-2020)
Về mục tiêu tổng quát
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 
Nhiệm vụ thứ nhất: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ thứ hai: Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Nhiệm vụ thứ ba: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhiệm vụ thứ tư: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Nhiệm vụ thứ năm: Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhiệm vụ thứ sáu: Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đây là nhiệm vụ về xây dựng con người.
Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển.
Đúc kết và xây dựng hệ thống giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tệ; tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn,… Có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tê. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa.

Đảng bộ Sở VH&TT Hà Nội xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ XII của Đảng
Thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Đảng bộ Sở đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ Sở đã đưa ra 3 chương trình công tác trọng tâm:
1. Chương trình số 01: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu cao vai trò tiề n phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô.
2. Chương trình số 02: Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh 
là 1 trong 3 chương trình hành động trọng tâm của Ngành Văn hóa
3. Chương trình số 03: Xây dựng nền thể dục, thể thao tiên tiến, nâng cao thể chất người Hà Nội.
Đặc biệt để triển khai thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy và 3 chương trình công tác của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở đã xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, các đơn vị căn cứ vào kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Các chi bộ khẩn trương tổ chức việc phổ biến quán triệt kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, Công chức, viên chức và người lao động theo 4 cụm, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động của chi bộ thực hiện Nghị quyết nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.

TN