Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng

Ngày 7/8/2019, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 316/KH-SVHTT về tổ chức thực hiện phong trào “ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngày 19/5/2019 – Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Theo Kế hoạch, tất cả các tập thể, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng với các nội dung cơ bản như sau:
Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động.
Đối với cơ quan: thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa , thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thi đua thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sóng, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao thực hiện Chương trình số 04- CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”; Quyết định số 522/QĐ – UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội. Thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại cơ quan và phát tài liệu sổ tay Quy tắc ứng xử tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.
Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan phù hợp với Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện phong trào văn hóa công sở và nơi công công cộng, những quy định về Quy tắc ứng xử của tập thể, cá nhân trong cơ quan để đánh giá, chấm điểm trong thi đua cuối năm.

Đối với việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng; Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, thị xã triển khai các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng theo Hướng dẫn số 35/HD-SVHTT ngày 9/4/2019 của Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử. Đồng thời thực hiện vai trò cơ quan Thường trực của Thành phố về việc triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cán bộ bộ phận “một cửa” UBND quận Long Biên ân cần hướng dẫn người dân – Ảnh minh họa – Nguồn: HNM

Kế hoạch số 316/KH-SVHTT cũng đã đưa ra những tiêu chuẩn và quy trình xét khen thưởng cụ thể và đây là cơ sở cho việc đánh giá sơ kết cũng như tổng kết phong trào thi đua cấp Thành phố.
Theo kế hoạch: Năm 2020 sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua gắn với tổng kết chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2016 – 2020.Năm 2022: Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua dịp Kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi ái quốc.Năm 2025: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố tiến hành tổng kết phong trào thi đua nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đất nước (02/9/1945 – 02/9/2025).

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng sẽ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội về văn hóa, ứng xử; chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xâ dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội. Đồng thời cũng từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Qua đó cũng góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

PV