Ngành Văn hóa-Thể thao Hà Nội nghiêm túc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Nhằm nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, ngày 12/12/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 445/KH-SVHTT về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 5480/UBND-NC ngày 08/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội vê việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành kế hoạch số 445/KH-SVHTT về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

Theo đó, mục đích của việc thực hiện kê khai, công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết được tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân; phát huy tính tự giác, trung thực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, khắc phục các hạn chế và nâng cao chất lượng công tác kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; mục đích phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. Với yêu cầu kê khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, không để xảy ra vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật.

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện bằng hình thức công bố trước cuộc họp. Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở công khai trước lãnh đạo phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đối với các trường hợp còn lại thực hiện công khai tại cuộc họp trước toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Việc tổ chức họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Việc kiểm tra công tác minh bạch tài sản thu nhập gắn với việc triển khai thực hiện chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị” theo Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 13/7/2016 về kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

VH