Hà Nội tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018

Ngày 4/10, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 4730/UBND-NC về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018.

Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018”, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh nội dung trọng tâm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm yêu cầu của UBND Thành phố, nhiệm vụ được Thành phố giao còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Thành phố, trong những tháng cuối năm 2018, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Rà soát nội dung, nhiệm vụ tại các Kế hoạch của cơ quan, đơn vị xây dựng nhằm triển khai 02 Chỉ thị nêu trên, tập trung thực hiện tốt, hoàn thành theo tiến độ đề ra.
Đẩy mạnh quán triệt, đôn đốc đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.
Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc tại công sở, địa bàn công tác, hoạt động. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong mỗi cơ quan, đơn vị, bộ phận. Mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; xác minh, kiểm chứng thông tin, kịp thời kết luận, trả lời hoặc phúc đáp tới người dân.
Kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế của đơn vị được chỉ ra tại kết luận kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, kết luận thanh tra, kiến nghị của các đoàn giám sát. Yêu cầu các đơn vị đã được Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố, kiểm tra công tác cải cách hành chính của Thành phố, kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố đến làm việc và đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay, chậm nhất trước ngày 30/10/2018. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các trường hợp, hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, tác phong công vụ.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp khi đơn vị thuộc trách nhiệm quản lý, cấp dưới vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong trường hợp cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm kỷ cương hành chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, bộ phận phải chịu trách nhiệm liên đới, bị xử lý kỷ luật hoặc kiểm điểm trách nhiệm tùy theo mức độ, hành vi vi phạm.

Hà Thái