Hà Nội tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Ngày 31/7/2017, UBND đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Nhằm thiết lập kỷ cương, nề nếp trong hoạt động quảng cáo, tạo diện mạo thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố; không để tình trạng vi phạm trật tự quảng cáo tái diễn trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Hà Nội tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo – Ảnh: TTXVN

UBND Thành phố yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh kịp thời những bấp cập phát sinh từ thực tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tái vi phạm trong hoạt động quảng cáo; Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo sự chuyển biến tích cực nhằm thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển; Thiết lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tin cậy, tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiếp nhận quảng cáo.

Theo đó, Sở Văn hóa & Thể thao có nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn thực hiện, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về quảng cáco, tập huấn về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. Chủ trì rà soát, báo cáo đề xuất UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát hệ thống bảng quảng cáo, biển hiệu hiện có, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp. Triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 sau khi UBND Thành phố phê duyệt. Chủ động tham mưu UBND Thành phố kế hoạch thực hiện Quy hoạch Quảng cáo, chủ trì đấu thầu các vị trí đất sử dụng cho quảng cáo đúng quy định pháp luật. Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND Thành phố, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 17/CT-TT; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg và Kế hoạch của UBND Thành phố; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

V.H