Hà Nội sẽ hoàn thiện các quy định về văn hóa công vụ

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị; góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ.

Kế hoạch này nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Ngoài mục đích khắc phục hạn chế, tồn tại để xây dựng phong cách lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức, kế hoạch còn hướng tới bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc thực hiện văn hóa công vụ nhằm góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ảnh: Internet.

Những nội dung thực hiện Đề án văn hóa công vụ được chỉ ra trong Kế hoạch gồm: Hoàn thiện các quy định liên quan tới văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ; Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về văn hóa công vụ, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung liên quan quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng; các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; các nội dung liên quan tới xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án Văn hóa công vụ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định của TP về văn hóa công vụ sau khi có quy định mới bổ sung trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Từ nay đến năm 2020, hoàn thành tổ chức các chương trình bồi dưỡng văn hóa công vụ cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức (trên cơ sở chương trình, tài liệu của Bộ Nội vụ biên soạn); phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí về văn hóa công vụ; phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ.

Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trực thuộc TP rà soát, nghiên cứu hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ theo thẩm quyền và phù hợp với đặc thù trong các hoạt động của sở, ban, ngành, địa phương. Nghiên cứu sửa đối các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy tắc ứng xử hiện hành phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị mình về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chương trình, kế hoạch hàng năm.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị có thành tích, gương mẫu, chấp hành tốt trong thực hiện văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

PV