Hà Nội ghi nhận và tôn vinh gương điển hình tiên tiến thực hiện các Quy tắc ứng xử

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành Công văn số 820/SVHTT-NSVH về việc giới thiệu và viết về gương điển hình tiên tiến thực hiện các Quy tắc ứng xử.

Hình ảnh đẹp của nữ công an giao thông Thủ đô dẫn bà cụ qua đường. Ảnh: Internet.

Theo đó, qua 02 năm triển khai thực hiện các Quy tắc ứng xử của Thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và nhân dân quan tâm hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Bước đầu đã dần hình thành những chuẩn mực văn hoá, lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nơi công cộng, ý thức giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước, Thủ đô. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động góp phần không nhỏ vào việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, nhằm ghi nhận và tôn vinh công lao đóng góp của các tổ chức, cá nhân, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã giới thiệu và viết từ 02-04 mô hình, gương điển hình tiên tiến là các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử. Đây là những mô hình, điển hình tiêu biểu cần được nhân rộng nhằm tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài viết gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (Số 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) qua phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình (địa chỉ hộp thư điện tử: pxdnsvhgd_hanoi.gov.vn) trước ngày 10/4/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy.

PV