Hà Nội: Gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4442/UBND-KGVX, thực hiện Thông báo số 1473-TB/TU của Thành ủy về kết quả giám sát thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”.

Theo đó, UBND TP yêu cầu tăng cường các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy đặt ra; quan tâm, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09-7-2012 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ đối với Thể dục Thể thao Thủ đô đến năm 2020; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên phục vụ công tác tổ chức và thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất đầu tư ngân sách, huy động nguồn lực phát triển lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, giáo dục đào tạo, du lịch Thủ đô. Hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống trường học, đặc biệt đối với các huyện khó khăn về nguồn lực, ngân sách: Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai…

Chủ trì phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cơ chế, quỹ đất để xây dụng mới, mở rộng một số trường học công lập trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo mục tiêu của Chương trình 04-CTr/TU.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thành lập và hướng dẫn mô hình tổ chức hoạt động Ban Quản trị tại các Nhà chung cư, các Khu đô thị đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để hoạt động các hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở phát huy hiệu quả hơn; Xây dụng Đề án báo cáo UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát, thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị, xe chuyên dụng…, báo cáo UBND TP xem xét, đầu tư tổng thể, đồng bộ tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp, các Nhà hát thực hiện kế hoạch tự chủ.

Sở Du lịch phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, các di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố; du lịch làng nghề truyền thống gắn với phố nghề; sản phẩm du lịch sinh thái…

Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 04-CTr/TU theo phân công; tổng hợp, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo chương trình đúng quy định.

PV