Hà Nội: Đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét các danh hiệu văn hoá

Với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về gia đình năm 2020 nhằm góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi gia đình, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Ảnh minh hoạ: Internet.

Kế hoạch triển khai cũng nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cả cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình.
Theo đó, kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng gia đình văn hoá như: nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu Gia đình văn hoá, chú trọng tuân thủ chặt chẽ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá. Đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét các danh hiệu văn hoá nhằm đạt được mục tiêu gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.
Trong công tác phòng chống bạo lực gia đình: Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các gia đình tại địa phương nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (Tháng 11). Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương. Thực hiện thu thập số liệu, thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Đẩy mạnh các hoạt động trong việc phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.
Với công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, ngoài nhiệm vụ tổng kết đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện việc nhân rộng “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; phát huy các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6); Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)… nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các gia đình về vai trò và vị trí của gia đình. Đồng thời, Hà Nội cũng tập trung tiếp tục triển khai một số hoạt động ngiệp vụ và các hoạt động liên quan đến công tác gia đình như: Tập huấn, kiện toàn đội ngũ cán bộ công tác gia đình, tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát thực tế hoạt động công tác gia đình, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi… nhừm đạt được mục tiêu gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bình Dương