Hà Nội công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3495/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Công bố kèm theo Quyết định Danh mục 112 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, gồm: 89 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; 18 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, thị xã; 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các quyết định sau đây của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực thi hành: số 6102/QĐ-UBND ngày 29/8/2017, số 956/QĐ-UBND ngày 27/02/2019, số 4142/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 và 6877/QĐ-UBND ngày 29/11/2019.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Danh mục 112 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại đây qdub-3495-2020-01_signed.

Hoà An