Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng

Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 50/KH-LĐLĐ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phát động thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Internet.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố. Thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại cơ quan và phát tài liệu sổ tay Quy tắc ứng xử tới từng CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, người lao động trong cơ quan. Xây dựng chế động viên khen thưởng những tập thể cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử; phê bình, xử lý những CB,CC,VC vi phạm. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; xây dựng tiêu chí đánh giá đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan phù hợp với Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với CB, CC, VC, lao động trong hệ thống chính trị Thành phố.

Về thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng, hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp, đặc biệt là Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử trong đoàn viên và Người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá xét khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, người lao động.

Huyền Nhâm